Folk tales with audio vol. 5

1 Kakurə dɩ nyoŋo, dɩ gweeru, dɩ kalwe, dɩ tuu.
2 Woŋo kʋlʋ na kɩ yɩ kakurə laan wʋ sɔŋɔ nɩ tɩn.
3 Tuu dɩ coro.
4 «Yɩ tan kɩ» ba kwe bu.
5 Ka-wam na wanɩ-m, gwala ja.
6 Kakurə dɩ kʋŋwa.

7 Swan tu ba kwarɩ pɛ.
8 Asɩ dɩ tuu.
9 Pɛ dɩ tuu dɩ Asɩ.
10 Woŋo kʋlʋ na pɛ kanvuuni tɩtarɩ yɩ bələgə tɩn.
11 Kazɩna dɩ bukwa.
 

11 folk tales read in Kasem for you to listen.

To view this app offline, click here to open it in a new window. Then, bookmark it or add it to your home screen.
contes kas vol5 audio Play Store1.jpg

Pour télécharger det appli sur Google Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.audiokasem.contes5&hl=fr