Folk tales with audio vol. 6

12 Pɛ kara tɩtʋŋa.
13 Baarʋ dɩ o bəkəri sɩtɔ.
14 Bukɔ wʋlʋ ya na ba lagɩ o zʋ barʋ tɩn.
15 Kagʋ-vara yaga.
16 Kʋlʋ na pɛ nyoŋo wʋ gaa nɩ tɩn.
17 Da-yana-yuutu dɩ kanjugili.
18 Bɩbala dɩ wiiru, dɩ nyoŋo.

19 Nasɩ dɩ pɛ nabɩa.
20 Asɩ dɩ wiiru.
21 Woŋo kʋlʋ na pɛ kaana zʋʋrɩ banna tɩn.
22 Kajambwəgə dɩ wiiru.
23 Wiiru dɩ lɩnlana.

To view this app offline, click here to open it in a new window. Then, bookmark it or add it to your home screen.
contes kas vol6 audio Play Store.jpg

Pour télécharger cet appli de puis google Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.audiokasem.contes6&hl=fr