Sɩnswalɩ 12, tɔnɔ 2 tu

Sɩnswala 12 dɩ kasɩm

Wʋlʋ na karɩmɩ tɩn, yɩrɩ mʋ Enock Wontewe.

Á wanɩ á telesarse-kʋ ábam sɩlɩlɛɛrɩ wʋnɩ á taá jɩga. Á na vé Google Play Store wʋnɩ, á wʋ́ na-kʋ dáanɩ.