Sɩnswalɩ 13 tɔnɔ 1 tu

Sɩnswalɩ 13 sɩ á taá karɩmɩ yɩ á taá cəgə á wəli da.

Nɔɔnʋ wʋlʋ na karɩmɩ sɩnsawlɩ tɩn yɩrɩ mʋ Wontewe Enock

Á dɩ wanɩ á kwe á kɩ sɩnswaɩ sɩtnʋ á sɩlɩleɛrɩ wʋnɩ. Á na ve Google Play Store wʋnɩ, á wʋ́ na-sɩ da.