Wɛ taanɩ dɩ kasɩm

Jɩga kantʋ yɩ jɩga kalʋ abam na wʋ́ wanɩ á na Wɛ Tɔnɔ kʋm ! Wɛ nan kɩ á kara kam yu-yoŋo.

Abam di wanɩ à telecharger Wɛ Tɔnɔ sɩ á tàa jɩga mp3

https://www.faithcomesbyhearing.com/audio-bibles/download/xsm/xsmbfvn2da

Reading the Kasem Bible1.jpg

Wəənnu tɩlʋ na zʋ tɩn:

Partager